Leveringsvoorwaarden Iris de Veer, Ontplooiing en Consultatie gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 343291390000.

Iris de Veer, Ontplooiing en Consultatie is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO) en is daarmee vrijgesteld van BTW over scholings- en opleidingsactiviteiten.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Iris de Veer , Ontplooiing en Consultatie hierna te noemen Iris de Veer
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Iris de Veer, Ontplooiing en Consultatie
1.3 Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Iris de Veer, Ontplooiing en Consultatie

Artikel 2: Totstandkoming van de opdracht
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Iris de Veer zijn vrijblijvend en geldig tot 4 weken na de verzenddatum.
2.2 De overeenkomst tussen Iris de Veer en de opdrachtgever komt tot stand door:
• door ondertekening van offerte of het meegezonden contract van Iris de Veer door de opdrachtgever of
• door een schriftelijke bevestiging van opdrachtgever met vermelding adresgegevens voor factuur, contactpersoon en eventueel inkoopnummer of
• door een telefonische of e-mail bevestiging van opdrachtgever, waarna opdrachtgever zich verplicht dit schriftelijk te bevestigen met vermelding van adresgegevens voor factuur, contactpersoon en eventueel inkoopnummer.

Artikel 3: Annulering of wijziging van de opdracht door de opdrachtgever
3.1
Indien opdrachtgever besluit tot annulering en/of opschorting van de reeds geplande dagdelen/workshops geldt de volgende annuleringsregeling:
• annuleren van gereserveerde dagdelen tot vier weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): geen kosten;
• annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf vier weken tot twee weken voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 50 % van de kosten van het geannuleerde;
• annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf twee weken tot een week voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 75 % van de kosten van het geannuleerde;
• annuleren van gereserveerde dagdelen vanaf 5 werkdagen voor aanvang van de betreffende activiteit(en): 100 % van de kosten van het geannuleerde,

Voor de annulering van een geplande individuele sessie korter dan 24 van tevoren geldt een annuleringstarief van 100% van de kosten van het gesprek.
• De annuleringskosten worden berekend op het moment dat de (deel)opdracht een aanvang zou nemen.
3.2 Indien Iris de Veer of opdrachtgever wijzigingen wensen aan te brengen in de opdracht, welke tot de oorspronkelijke overeenkomst heeft geleid, kunnen deze zowel schriftelijk als mondeling door beide partijen worden voorgesteld. Aanvaarding van wijzigingen in bestaande opdrachten is slechts rechtsgeldig, indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Iris de Veer.

Artikel 4: Tarieven
De gehanteerde tarieven worden in alle offertes en aanbiedingen van Iris de Veer vermeld.

Artikel 5: Betaling
5.1 Iris de Veer 
brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen een termijn van 3 weken, zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Iris de Veer.
5.2 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Iris de Veer gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.
5.3 Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Iris de Veer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
5.4 De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Iris de Veer  alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. (De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 113,–).

Artikel 6: Opschorting en ontbinding
6.1
De overeenkomst kan na onderling overleg door partijen op ieder gewenst moment worden beëindigd met een opzegtermijn van 30 dagen.
6.2 Iris de Veer heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) aan een opdracht te weigeren, dan wel de uitvoering van de opdracht op te schorten, of de overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

Artikel 7: Vervanging
7.1
De opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer(s), kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander(anderen) aan het programma laten deelnemen, indien zulks aan Iris de Veer wordt voorgesteld voor de aanvangsdatum van het programma.
7.2 Iris de Veer houdt zich het recht voor, om in overleg met de opdrachtgever en onder vermelding van redenen eventuele docenten te vervangen.

Artikel 8: Auteursrecht
Het auteursrecht op de door Iris de Veer uitgegeven brochures, materialen en rapporten berust bij Iris de Veer tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Iris de Veer zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit enig materiaal worden gepubliceerd en/of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Iris de Veer
 spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Iris de Veer heeft daarmee een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting.
9.2 Iris de Veer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever voor enige schade dan in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
9.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,–.
9.4 Iris de Veer is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van:
• enige tekortkoming van de opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
• onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het programma essentiële informatie.
9.5 Iris de Veer is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
9.6 Iris de Veer zal niet aansprakelijk worden gesteld indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft zich ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken.

Artikel 10: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Iris de Veer en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 11: Slotbepaling
Vragen van administratieve aard of met betrekking tot de trajecten kunt u telefonisch, per e-mail of brief kenbaar maken. U ontvangt zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen, van mij een antwoord. Mocht een vraag een langere verwerkingstijd nodig hebben dan geven wij u altijd een indicatie van de benodigde tijd.